top of page

LASTEN TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia PR tarjoaa kuntoutuspalveluja lapsille joilla on puutteita arjesta ja päivittäisistä toimista selviytymisessä. Ongelmina voivat olla esimerkiksi kouluvaikeudet (mm. luki- ja keskittymisvaikeudet), motoriset (liikunnalliset), hienomotoriset (käsien käyttöön liittyvät), visuaalisen (näönvaraisen) hahmotuksen ja visuomotoriset (näönvaraiseen tuottamiseen liittyvät) häiriöt ja ongelmat, jotka vaikeuttavat lapsen päivittäistä elämää.

Kuntoutus tapahtuu pääsääntöisesti Toimintaterapia PR:n tiloissa, mutta se voi myös tapahtua lapsen kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Toimintaterapiajaksoa suosittelee yleensä sairaalan tai terveyskeskuksen toimintaterapeutti, joka on jo tehnyt arvion lapsen toimintakyvystä ja kuntoutustarpeesta ja on yhdessä hoitotiimin kanssa laatinut kuntoutussuunnitelman lapselle. Kuntoutussuunnitelmasta näkyvät terapiajakson tavoitteet, jonka pohjalta terapia toteutuu. Mikäli kuntoutussuunnitelmaa ei ole tehty ja vanhemmat tai yksityissektorin lääkäri ottavat itse suoraan yhteyttä, tehdään Toimintaterapia PR:ssä aluksi arvio lapsen toimintakyvystä. Em. pohjalta laaditaan kuntoutussuunnitelma yhteistyössä lapsen vanhempien ja lasta hoitavien henkilöiden kanssa.

Toimintaterapian tavoitteet määritellään kunkin lapsen kohdalla yksilöllisesti. Yleensä tavoitteina on helpottaa lapsen suoriutumista päivittäisestä elämästä (esim. pukeutuminen, oppiminen, koulutaidot ja sosiaaliset taidot).

Käytämme terapiassa mm. SI- (sensorisen integraation) ja NDT- (neuro Develpmental Treatment) teorioita.


Hyödyllisiä linkkejä:

Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys RY (www.sity.fi)
Autismi- ja aspergerliitto (www.autismiliitto.fi)
CP-liitto (www.cp-liitto.fi)
Lasten neurologisen kuntoutuksen yhdistys (www.laneku.fi)
Kehitysvammaliitto (www.kehitysvammaliitto.fi)
Kela (www.kela.fi)

bottom of page